Výcvikový program

Cílem výcvikového programu o rozsahu 620 výcvikových hodin je zprostředkovat komplexní teoretické, experienciální a supervizní psychoterapeutické vzdělání, založené na základní filozofii tohoto přístupu a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standart psychoterapeutické kompetence a etiky.

Tento vzdělávací a výcvikový program klade důraz na následující aspekty teorie a praxe Gestalt psychoterapie:

 • historie Gestalt psychoterapie, její intelektuální a filozofické kořeny, vztah k jiným psychoterapeutickým směrům, zejména k psychoanalýze
 • základní pojmy Gestalt psychologie, figura a pozadí, teorie pole, holismus
 • organismická self-regulace, homeostáza, potřeby a chtění, kreativní přizpůsobování
 • povaha uvědomování, soustředěnost na přítomnost, terapie jako fenomenologická explorace
 • kontaktová hranice, kontakt, vztah já-ty/já-ono, existenciální dialog, pojetí self
 • cyklus uvědomování a jeho narušování
 • narušení organismicko-environmentálních transakcí: introjekce, projekce, retroflexe, deflexe, konfluence, egotismus, desenzitizace, proflexe
 • podpora a sebepodpora
 • odpor a přenos, nedokončené záležitosti, fixovaný gestalt, práce s nimi
 • paradoxní teorie změny, teorie vývoje, stádia vývoje uvědomování, polarity, zodpovědnost
 • experiment, tvorba experimentů, rozvoj témat
 • tělový proces, práce s tělem
 • práce se snem, použití fantazie
 • skupinový proces, Gestalt v systémech (pár, rodina, organizace)
 • Gestalt diagnóza a vztah k diagnostickým systémům (DSM-IV, MKN-1O)
 • psychopatologie – vývojové a strukturální aspekty
 • GPT – vztah k jiným psychoterapeutickým přístupům
 • etické otázky v Gestalt psychoterapii

Výcvikový program svým složením odpovídá požadavkům na komplexní psychoterapeutické vzdělání, jak je stanovuje IPVZ* i EAGT*, jíž je Institut organizačním členem. Výcvikový program tedy obsahuje složku sebezkušenostní, teoretickou i supervizní.

Co se týče teoretické části programu, v průběhu výcviku je odpřednášeno více než 60 teoretických témat s následnou diskusí o nich. Cílem je systematické zprostředkování jednotlivých aspektů teorie tohoto terapeutického přístupu a jeho pozice v kontextu dalších psychoterapeutických směrů a následné propojení teorie se zážitkem. Cílem sebezkušenostní a supervizní složky programu je poskytnout zážitek tohoto přístupu a zejména pracovat na rozvoji individuálního terapeutického stylu každého účastníka. Už po prvním roce výcviku se účastníci setkávají s přímou živou supervizí práce v terapeutické roli a supervizi je postupně věnován stále větší časový prostor.

Výcvikový program se realizuje v několika vzájemně propojených skupinových formátech: ve velké skupině, třech malých skupinách stálého složení (přibližně 12 členů) a menších nácvikových skupinkách (o 5-6 členech) určených nácviku pod supervizí. Terapeutickou práci či demonstraci provádějí v první polovině výcviku v podstatné míře výcvikoví trenéři. Vzhledem k tomu, že trenéři ve skupinách rotují, účastníci mají možnost setkat se v průběhu výcviku s každým z nich a zažít tak osobitý styl jejich terapeutické práce. Během výcviku se pak účastníci do terapeutické práce postupně sami zapojují.

Výcvikový program je rozložen do 5 let, uskutečňuje se 4krát za rok – vždy čtyřdenní setkání celé výcvikové skupiny (31- 35 výcvikových hodin).

Institut nabízí tři možnosti ukončení výcviku:

 1. Ukončení výcviku závěrečnou zkouškou a získáním diplomu Gestalt terapeuta.
  Frekventant, který absolvuje výcvik, může v případě svého zájmu usilovat o ukončení výcviku formou závěrečné zkoušky a získání diplomu (certifikátu) kvalifikovaného Gestalt terapeuta. O tuto formu ukončení mohou usilovat frekventanti, kteří jsou schopni splnit všechna kritéria (s výjimkou absolvované atestace) pro činnost psychoterapeuta ve zdravotnictví.
  Předpokladem je absolvování minimálně 85% všech interních součástí výcviku a dále splnění následujících podmínek: individuální sebezkušenostní terapie, vedení klinických případů, prezentace teoretického materiálu a supervize klinické práce. Podmínkou tohoto ukončení je, že uchazeč předloží a obhájí písemnou kazuistickou studii a složí klinickou a teoretickou zkoušku. Po úspěšném složení zkoušky obdrží frekventant „Diplom Gestalt psychoterapeuta“ a osvědčení o absolvování výcviku se závěrečnou zkouškou. Toto osvědčení má charakter doporučení ke specializačníá zkoušce z psychoterapie, kterou organizuje IPVZ* a která směřuje k získání funkční specializace v psychoterapii ve zdravotnictví. O směřování k diplomové zkoušce se frekventant rozhoduje nejdříve v polovině výcviku a tento proces se řídí zvláštním kontraktem.
 2. Ukončení výcviku závěrečnou zkouškou a získáním diplomu Gestalt konzultanta.
  Frekventant, který absolvuje výcvik, může v případě svého zájmu usilovat o ukončení výcviku formou závěrečné zkoušky a získání diplomu kvalifikovaného Gestalt konzultanta. Tato forma ukončení je vhodná pro frekventanta, který nesplňuje všechna kritéria pro činnost psychoterapeuta ve zdravotnictví.
  Předpokladem je absolvování minimálně 85% všech interních součástí výcviku a dále splnění následujících podmínek: individuální sebezkušenostní terapie, vedení klinických nebo poradenských případů, prezentace teoretického materiálu a supervize klinické/poradenské práce. Podmínkou tohoto ukončení je, že uchazeč předloží a obhájí písemnou kazuistickou studii a složí praktickou a teoretickou zkoušku. Po úspěšném složení zkoušky obdrží frekventant „Diplom Gestalt konzultanta“ a osvědčení o absolvování výcviku se závěrečnou zkouškou. O směřování k diplomové zkoušce se frekventant rozhoduje nejdříve v polovině výcviku a tento proces se řídí zvláštním kontraktem.
 3. Osvědčení o absolvování výcviku bez závěrečné zkoušky.
  Frekventant, který neukončí výcvik závěrečnou zkouškou, obdrží „Osvědčení o ukončení výcviku bez závěrečné zkoušky“ s výčtem absolvovaných částí výcviku.
  Základní podmínkou je aktivní účast na nejméně 85% výcvikového programu.
  Po naplnění chybějících částí výcviku může frekventant ukončit výcvik složením závěrečné zkoušky podle bodů 1. nebo 2.

* IPVZ = Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků
* EAGT = Evropská asociace pro gestalt-psychoterapii